Persbericht

Coevorden, 12 juli 2014

Ook illegale toepassing van vuilverbrandingsslakken op het Nederlandse deel van het Europark Coevorden-Emlichheim

Het illegaal toepassen van slakken (zogenaamde bodemas) uit de Duitse vuilverbrander op het grensoverschrijdende Europark Coevorden-Emlichheim blijkt ook aan de Nederlandse kant plaats te hebben gevonden. Daardoor is het Duitse milieuschandaal inmiddels een internationale Duits-Nederlandse aangelegenheid geworden.

De antwoorden van het college van Coevorden op de laatste serie vragen van de PAC fractie bevestigen dat op het perceel Mars 9 bodemas niet correct is toegepast. Monitoring van het grondwater heeft grondwatervervuiling uitgewezen. Het college zet handhaving in gang.

PAC fractievoorzitter Kor Roossien heeft het college vandaag met klem per brief verzocht om aangifte te doen van de geconstateerde overtreding en er voor te zorgen dat op Mars 9 illegaal toegepaste bodemas wordt verwijderd. Tevens dringt hij erop aan de Duits-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking ook te gebruiken voor het aanpakken van deze en wellicht andere milieuovertredingen op het grensoverschrijdende Europark.

 

Hier kunt U de brief van het PAC aan het College van Burgemeester en Wethouders lezen.


Voor meer informatie:

Kor Roossien, fractievoorzitter

tel: 06-22425391 / 0524-523221

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

PAC stelt vragen over Clientondersteuning

 

Aanleiding voor de vragen:

 

Uit onderzoek van MEE Nederland is gebleken dat in 63% van de 403 gemeenten geen afspraken zijn gemaakt met MEE over de continuïteit van cliëntondersteuning per 1 januari 2015. In 37% van de gemeenten zijn weliswaar afspraken met het college van B&W gemaakt, maar voldoet de inhoud van de afspraken op cruciale punten niet aan de Wmo 2015. Een goede cliëntondersteuning is voor het PAC één van de belangrijke voorwaarden om te voorkomen dat burgers in een kwetsbare positie tussen wal en schip gaan vallen.

 

Onze vragen luiden:

 

  1. Is de wethouder op de hoogte van de resultaten van het onderzoek van MEE Nederland?

  2. Zijn er tussen MEE Drenthe en de gemeente Coevorden afspraken gemaakt over de cliëntondersteuning per 01-01-2015?

  3. Zo ja, wat is de inhoud van deze afspraken?

  4. Zo nee, is de gemeente Coevorden in gesprek met een andere organisatie om per 01-01-2015 de cliëntondersteuning vorm te geven?

  5. Zo nee, op welke wijze gaat de gemeente Coevorden de cliëntondersteuning per 01-01-2015 vorm geven?

 

Het PAC wil graag voor 11 juli 2014 antwoord op haar vragen.

 

Hier is het volledige vragenformulier over de clientondersteuning te lezen.


 

Voor meer informatie:

Herman Scholte

tel: 0524-513598 / 06-22958936

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Antwoorden van College van Burgemeester en Wethouders  op de artikel 39 vragen over AVI bodemas (verbrandingsslakken) van EVI op het Europark

Aanleiding voor de schriftelijke vragen, door het PAC, is het feit dat volgens PAC het College van B&W onvolledig is in haar beantwoording van de eerder gestelde vragen en de ernst van de situatie onderschat.

 

PAC constateert dat het College van B&W op vraag 2 van 5 februari  “Zijn er bij ook aanwijzingen bekend dat er eventueel ook aan de Nederlandse kant op het Europark as is verwerkt of gestort op percelen?” antwoordde: “Er zijn geen aanwijzingen dat verbrandingslakken op de Nederlandse zijde van het Europark zijn verwerkt c.q. gestort.” In de brief van 9 april meldt het College dat er wel as verwerkt is voor de fundering van een vloeistof dichte vloer op Mars 9.

Het PAC stelde toen 13 vragen. (als PDF-klik hier)

Deze vragen zijn op 30 juni 2014 door het College van Burgemeester en Wethouders beantwoord. (klik hier voor de brief in PDF formaat)

 

Vraag 1: Waarom heeft u dat niet op onze vraag van 5 februari 2014 gemeld?

Antwoord:

Uw vraag is geïnterpreteerd in verband met de geplande op- en overslagactiviteiten op het perceel De Mars 9 en de commotie die in Duitsland was ontstaan over eventuele gezondheidsrisico’s door de opslag van de bodemas in de buitenlucht. Die activiteiten hebben nog niet plaatsgevonden.

Maar de bodemas is wel als nuttige toepassing gebruikt als fundering van/onder een vloeistofdichte vloer achter de loods op het perceel De Mars 9. Dit materiaal mag, onder strikte voorwaarden, als nuttige toepassing gebruikt worden. Dit gebruik is conform het Besluit Bodemkwaliteit gemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en doorgegeven aan ons college als het bevoegde gezag. De ontvangst van die melding hebben wij bevestigd op 12 juli 2012.

Lees meer...

 

Algemene Beschouwingen PAC

naar aanleiding van de behandeling van de Perspectiefnota 2015

 

Gistermiddag en-avond (1 juli 2014) werd de Perspectiefnota 2015, van de gemeente Coevorden, behandeld in de Gemeenteraad. PAC wenst geen behandeling van de nota en brengt een motie in. (Motie in PDF formaat)

Het PAC wil van het College het volgende:

 

- om bij Gedeputeerde Staten aan te geven dat dit jaar geen perspectiefnota wordt gepresenteerd en vastgesteld omdat een overdrachtsdocument van het vorige college en een coalitieakkoord van het huidige college aanwezig zijn;

- Gedeputeerde Staten aan te geven dat deze documenten gebruikt worden ter voorbereiding op de begrotingsbespreking over het jaar 2015;

- met (maatschappelijke) organisaties in overleg te gaan over de bezuinigingsmogelijkheden die o.a. in de Takendiscussie zijn benoemd;

- de gemeenteraad maandelijks te rapporteren over de resultaten van dit overleg.


Deze motie werd verworpen. Alleen het PAC stemde voor.

Middels de ingediende motie heeft het PAC het standpunt ingenomen dat zij inhoudelijk niet op de perspectiefnota wilde ingaan. Dit hebben we aangegeven in onze Algemene Beschouwingen. (Klik hier voor de Algemene Beschouwingen van het PAC in PDF formaat)

Het PAC is van mening dat de nota onvoldoende onderbouwd en zonder gedegen visie is om uit de huidige slechte financiële situatie te komen. De in de nota opgenomen bezuinigingsvoorstellen zijn in de meeste gevallen nog afhankelijk van lopende onderzoeken of projecten of moeten zelfs nog in het geheel onderzocht worden. Des te vreemder is het daarom dat sommige van deze voorstellen al in detail zijn vastgelegd.

Ook heeft de gemeente, in tegenstelling tot wat zij in haar coalitieakkoord en de inspiratievisie heeft vastgelegd, niet actief de burger opgezocht om samen met hen invulling te geven aan de enorme bezuinigingstaakstelling zoals deze er ligt. Men heeft er nu voor gekozen om de betrokken instanties en verenigingen veelal niet vooraf op de hoogte te brengen. Nu pas gaat men de dialoog aan met de partijen.

Het PAC zal de komende maanden hard gaan werken aan goed onderbouwde voorstellen met betrekking tot de begroting 2015. Voorstellen die we samen met de betrokken partijen willen bespreken en uitwerken. In gezamenlijkheid. Zoals het college dit feitelijk had moeten doen. Ook willen we ons niet alleen richten op de taakvelden waar nog enige ruimte is maar willen we breed zoeken. Dus ook in de beleidsvelden waar volgens het college minder ruimte is om te bezuinigen. Alle opties openhouden.

Dat betekent dat we de komende maanden, startend vanaf half augustus actief in gesprek gaan met instanties, organisaties en de burger. Want in onze ogen Telt elke burger!! Dus ook U. Mocht U hierover zelf ideeen of voorstellen hebben dan horen wij dit graag en kunt U zich bij ons melden. Wij gaan graag het gesprek met U aan.

 

De Algemene Beschouwingen van het PAC staan ook integraal op onze website! (klik hier)


Voor meer informatie:

Irene Driehuis

tel: 0524-221961

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


 

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2015

1 juli 2014

 

Geachte voorzitter, college, raad, publiek op de tribune en thuis,

 

Eigenlijk had ik hier, namens het PAC liever niet gestaan. Dat is niet omdat ik onze verantwoordelijkheid betreffende het uitspreken van een algemene beschouwing niet wil nemen. Maar nu ik hier sta, kan worden geconstateerd dat de door ons ingediende motie niet is aangenomen.

Een motie om voorliggende perspectiefnota niet in behandeling te nemen, maar om de komende maanden te benutten om op een zorgvuldige en constructieve manier, samen met betrokken instanties en organisaties te kijken hoe we de enorme bezuinigingstaakstelling waar we als gemeente voor staan, vorm te geven.

Wij zijn van mening dat de voorliggende Perspectiefnota niet voldoende onderbouwd is. Veel van de in de nota opgenomen bezuinigingsvoorstellen zijn nog afhankelijk van de resultaten van onderzoeken, lopende projecten en programma’s of moeten zelfs in hun geheel nog nader worden onderzocht. Dus hoe hard kun je stellen dat er met deze nota kaders zijn vastgesteld.

Het feit dat onze motie niet is aangenomen betekend ook dat wij inhoudelijk niet op de perspectiefnota zullen ingaan. Dat is een bewuste keuze. Je dient tenslotte geen motie in om de perspectiefnota niet inhoudelijk te willen behandelen om uiteindelijk, als de motie het niet haalt, er toch inhoudelijk iets over te vinden.

Dat neemt niet weg dat we als PAC fractie wel in algemene zin iets over de huidige situatie in de Gemeente en over de Perspectiefnota willen opmerken.

Of u dat een inhoudelijk reactie vindt is aan u.

Lees meer...

 


Welkom op de website van het PAC.

 

Het PAC is een lokale politieke partij in de gemeente Coevorden. Meer over onze historie is te lezen via Wie zijn wij.

Op dit moment is het PAC met 3 PAC-ers vertegenwoordigd in de Gemeenteraad.

Wilt U een vergadering bijwonen? De komende fractievergaderingen en de Gemeenteraadsvergaderingen (PMC) zijn te vinden in de PAC-agenda rechts van dit bericht. In geval van twijfel kunt U altijd een lid van de fractie of het bestuur benaderen.

 

Het PAC hoopt dat U onze website kunt waarderen.

 

P.S. Onze oude website is nog steeds te raadplegen via deze link